Walking with a Cheetah,Zambia

I stayed in Livingstone Zambia in January 2018 to see the Victoria Falls and the Zambezi. I went to a shelter for wounded Cheetahs, with 90 km /hr the fastest land animal in the world. Some were rejected by their mother. In this place they were taken care of and when they were recovered they were released into nature again. According to a study from 2016, there would be approximately 7100 Cheetahs left in the wild. Their habitat is 9% of what it used to be. Good reasons for this shelter to take care of this endangered species. In the meantime, I was allowed to come in contact with them and even walk with them like we do at home with our dogs: on a leash.

IMG_6743.jpgCheetahs are fast, and they are good hunters, but not big fighters. Lions, hyenas and other predators often steal their kills.Cheetah families are also smaller than lion prides or hyena packs. Because of this, cheetah populations are falling in many areas.

IMG_6707
I was warned. If a Cheetah is lying on the floor and he wants to turn around, he wants to pull himself up with his claws on your body. We all know how it feels like when a little kitten puts his nails in your arm. With his centimeters long claws this Cheetah would be able to hurt me very badly. So I had to be careful. You will see this in the short film above.

They have a few juvenile Cheetahs that we got to spend over an hour with. We got to meet them, pet them, then take them for a long walk through the bush. All of it was hands on, all interactive. These animals all appeared to be very well taken care of. IMG_3586.jpgIf you’ve ever had a friend with unhappy cats, you know you can tell. But these fellas were so happy and pleased with human contact. I could not believe when I first walked up and they were lying on the ground and after a couple minutes of intro from the handler, they said we could pet them.

IMG_6767
On this photo you see a practice field. At the left you see a wire. A chicken is tied up to this wire. The engine is started and the chicken is moved at great speed. The Cheetah runs after it until he has it between his claws. On this way the condition is maintained.

They started to purr. They purr like great big growly cats, and they obviously like attention. They were much bigger than I expected. They walked well on their harnesses, and would pull a bit too hard sometimes just like your dog when he is excited. IMG_6706.jpgThe expert guides were very friendly and then they basically just accompanied us on the walk and let us do all the working with the cheetahs. Did I mention how fantastic this whole experience was ? I just stood face to face with a real killer. An animal that with one stroke with its claws can end to your life. It was a very exciting experience that I will never forget.IMG_6818.jpg

Dancing with killers (prison without walls)

This blog is in English and in Dutch (for the English version you have to scroll down)

Bezoek een gevangenis zonder muren op de Filipijnen

In Puerto Princesa op het eiland Palawan (Filipijnen) staat de bijzondere Iwahig gevangenis. Deze gevangenis is uniek omdat er geen muren omheen staan. Iedereen kan zomaar weglopen. De gevangenis en het land eromheen hebben een oppervlakte dat ongeveer twee keer zo groot is als Parijs en bijna 3000 gevangenen werken en leven hier samen alsof het een groot dorp is. Angelica en ik konden deze gevangenis gewoon binnenwandelen en zien hoe het is om hier te wonen en te leven. Er is altijd wel een gevangene die je wat kan vertellen over zijn leven hier.

IMG_2442.jpgIMG_2438.jpgWanneer je in de Filipijnen een grote misdaad pleegt zoals een moord, kom je de eerste jaren waarschijnlijk terecht in de gevangenis in de hoofdstad Manila. Daar zit je met 300 gevangenen in een cel van 150 m2. Om de beurt mag er iemand een paar uurtjes slapen. Daarna wordt hij wakker gemaakt zodat een ander even kan gaan liggen. Na een aantal jaar je goed gedragen te hebben, heb je kans op een overplaatsing naar de Iwahig gevangenis op Palawan. IMG_2495.jpgIMG_2504.jpgHier werken ze met drie afdelingen; maximum, medium en minimum. Op welke afdeling je zit, is afhankelijk van je gedrag en hoeveel jaar straf je nog te gaan hebt. Elke afdeling heeft een andere vorm van vrijheid binnen de gevangenis. De medium en minimum gevangenen zitten niet opgesloten en werken enkele dagen op de rijstvelden binnen de gevangenis. In hun vrije tijd zijn ze daadwerkelijk vrij om te doen wat ze willen binnen het grondgebied van Iwahig.

IMG_2445.jpgDe gevangenis lijkt gewoon op een rustig dorp met een ontzettend mooie omgeving. De gevangenen lopen niet weg omdat de kans groot is dat ze niet ver komen. Wanneer ze dan gepakt zouden worden, krijgen ze extra jaren celstraf en moeten ze terug naar de gevangenis in Manila. Dit is ook de reden dat er bijna geen incidenten van geweld of diefstal voorkomen. De mensen zijn blij met de vrijheid die ze hebben en willen dit niet op het spel zetten.

IMG_2506.jpgJe hoort de verhalen die vaak erg aangrijpend zijn en hoewel de meeste mannen er vrij ruig uitzien, zijn ze eigenlijk poeslief. Ze vinden het ontzettend leuk dat je langskomt. Ze genieten er van om je belangrijke levenslessen te leren over de waarde van familie en dat mensen daadwerkelijk kunnen veranderen. Daarnaast zijn ze gek op dansen, rappen en zingen dus je kan zeker rekenen op een optreden.

IMG_2437.jpgJason zit een straf uit van 23 jaar. Hij vermoordde de twee moordenaars van zijn vader, moeder en zusje die op een avond aan hun deur stonden. Tegen zijn advies in maakte zijn vader destijds toch de deur open. Met twee pistoolschoten werd hij vermoord. Daarna stormden de twee overvallers naar binnen en schoten hun magazijn leeg op de rest van het gezin. Zwaargewond werd Jason afgevoerd naar het ziekenhuis. Wonder boven wonder overleefde hij deze meervoudige moord. Jaren later zag hij de overvallers in zijn dorp rondlopen. Ongestraft. De politie deed niets. Steeds als hij ze tegen kwam lachten de twee hem uit. Hij besloot wraak te nemen. Op een dag kocht hij een pistool, wachtte de overvallers op en schoot ze allebei dood. Daarna fietste hij naar het politiebureau, vertelde wat hij gedaan had en werd meteen gearresteerd. Hij kreeg 23 jaar cel. Hij heeft 8 jaar in de gevangenis van Manila gezeten. Nu zit hij hier en heeft nog maar 12 jaar te gaan. Tijdens ons gesprek kwam een Filipijnse jongedame in een tennisrokje aangefietst. Ze was op vakantie in eigen land en kwam al een paar dagen langs om met de jongens te gaan tennissen. Mooi toch ?

IMG_2463.jpgBen je van plan om langs te gaan, kom dan vooral niet met lege handen aan. Koop vooraf wat lekkers en een paar pakjes sigaretten. Hier zijn ze erg blij mee want ze hebben zelf geen geld voor dit soort dingen. Met het werken op de boerderij verdienen ze eten voor de week maar dit is niets bijzonders. Als vrouw is het daarnaast gepast om je een beetje bedekt te kleden. Er zullen ook gevangenen zijn die je een rondleiding geven binnen het gebied en aan het einde om wat geld vragen. Kom dus niet met een lege portemonnee maar zorg dat je wat briefjes van 100 Pesos bij je hebt. Je kunt ook allemaal spulletjes die ze zelf gemaakt hebben kopen. Probeer niet te veel in discussie met ze te gaan. Ze probeerden te achterhalen hoeveel straf ze zouden hebben gekregen in Nederland. Jason stelde Angelica de vraag wat zij nu vond van het feit dat hij die dubbele moord had gepleegd. Op dat moment moet je even slikken en een tactisch antwoord geven. Ik bedoel: je zit wel tussen 300 moordenaars 😉

IMG_2512.jpg

Visit a prison without walls in the Philippines

In Puerto Princesa on the island of Palawan (Philippines) there is the special Iwahig prison. This prison is unique because there are no walls around it. Anyone can just run away. The prison and the land around it have an area that is about twice as big as Paris and almost 3000 prisoners work and live together as if they were in a big village. Angelica and I could just walk into this prison and see what it’s like to work and live here. There is always a prisoner who can tell you something about his life.IMG_2478.jpg

When you commit a major crime such as murder in the Philippines, you will probably end up in prison in the capital Manila in the first years. There you live with 300 prisoners in a cell of 150 m2. Someone can sleep for a few hours. Then he is awakened so that another person can lie down. After a few years you have behaved well, you have a chance of a transfer to the Iwahig prison in Palawan. Here they work with three departments; maximum, medium and minimum. Which department you are in depends on your behavior and how many years you still have to stay.

IMG_2508.jpgEach department has a different form of freedom within the prison. The medium and minimum prisoners are not locked up and work on the rice fields within the prison for a few days. In their free time they are actually free to do what they want within the territory of Iwahig. The prison just looks like a quiet village with an incredibly beautiful environment. The prisoners do not run away because they will not get far. When they get caught, they get extra years in prison and have to go back to the prison in Manila. This is also the reason that there are almost no incidents of violence or theft. People are happy with the freedom they have and do not want to risk this.

IMG_2428.jpgYou hear the stories that are often very poignant and although most men look pretty rough, they are actually very cute. They really like it that you come along. They enjoy learning your important life lessons about the value of family and that people can actually change. They are crazy about dancing, rapping and singing so you can certainly count on a performance.

IMG_2511.jpgJason is sentenced to prison for 23 years. He killed the two murderers of his father, mother and sister who were standing in front of  their door one evening. Against his advice, his father opened the door. He was murdered with two gunshots. Then the two robbers rushed in and emptied their guns on the rest of the family. Jason was taken off to hospital severely wounded. Miraculously, he survived this multiple murder. Years later he saw the robbers walking around in his village. Unpunished. The police didn’t do anything. Every time he came across them, the two laughed at him. He decided to take revenge. One day he bought a gun and shot the two robbers. Then he went to the police station, told what he had done and was immediately arrested. He was sentenced to prison for 23. He spent 8 years in Manila prison. Now he is here and has only 12 years more to go. During our conversation, a young Filipina lady stopped by in a short tennis skirt. She was on holiday in her own country and came along for a few days to play tennis with the boys.

If you intend to visit this place, do not approach empty-handed. Buy some goodies and a few packs of cigarettes in advance. They are very happy with this because they have no money to buy those things themselves. With working on the farm they earn food for the week but this is nothing special. As a woman, it is also appropriate to dress a bit covered. There will also be prisoners who give you a tour of the area and ask for some money at the end. So do not come with an empty wallet but make sure you have some 100 Pesos notes with you. You can also buy all the things they have made themselves. Do not try to argue with them too much. They try to find out how much punishment they would have received in the Netherlands. Jason asked Angelica aabout her thoughts that he had committed that double murder. At that moment you have to swallow and give a tactical answer. I mean: you’re among 300 murderers;)

Alien Giger Bar

“Sip a Mojito in the queen alien’s womb”

 

If you ever are looking for fun things to do in Switzerland or you’re an Alien vs. Predator fan come check out this bar. It’s creepy and cool at the same time. You need to just see this place for yourself. It is out of this world. The decor is unlike any bar I have seen. I visited this bar with my cousin Verena and we were both overwhelmed by the creation of the artist Hansrudi Giger: the designer of the microphonestandard of Jonathan Davis, Frontman of metalband Korn but also the designer of the alien creatures in the movies:

IMG_3859 2.jpgIMG_7977Just step inside, and your jaw will drop. It’s like entering another universe. H.R. Giger designed the bar in a way that preserves the 400 year old Gothic architecture. He heightens the cavernous effect with dramatic skeletal arches that sweep over the ceiling.

FullSizeRender 4Beneath these bony vaults are high-backed shell-like chairs. They were originally designed as a Harkonnen throne for the Dune film that never got made. (Keep reading to see another variant of the seats inside the museum).

FullSizeRender 6I love how Giger turned the Medieval cathedral-like space into a bio-mechanical vision of the future. What an incredible feeling to curl up in one of these spinal chairs at the circular windows, and feel like you’ve been swallowed up by an intergalactic beast. Tip: the Giger bar is extremely popular with tourists, so try to avoid lunch time and other peak hours. You may have to wait a while to get a seat at your preferred table. We did our best to take some pictures but it was very difficult to capture them with all the visitors around. Picture below: my lovely cousin Verena. You can visit her website Derde Etage.

IMG_7967The Gruyeres Giger bar is actually the fourth one ever built. Only one other location remains open: the H.R. Giger Bar in Chur, Switzerland (his place of birth), established since 1992. As you can see from the menu board, Bar HR Giger serves drinks and small snacks, including themed items. Verena ordered a Alien coffee, the most visually interesting dish which comes on a wooden tray with little meringues, and honey herb liqueur. I ordered a Giger Mojito.

FullSizeRender 7If you’ve seen the Alien series from the eighties  you’ll know to watch out for the segmented blade-tipped tails, burning acidic blood — and double-jawed set of teeth that extend out to pierce your flesh!

FullSizeRender 9Alien’s impact earned the Swiss artist an Academy Award in 1980, for Best Achievement in Visual Effects. The Oscar statue is on display if you look closely, beneath one of the ancient staircases in the museum. You can visit te bars site on Giger bar.

IMG_7979 2

Abandoned chemical Nazi-factory (English)

Wanna check out this place ? Sent a message with your request to Ran Groetjes (FB-Messenger)  and get the GPS-coordinats.

Abandoned since 1999 and falling into disrepair, the Chemiewerk Rüdersdorf resembles a post-apocalyptic world, just outside of Berlin.  After a short walk along the railway track over the riverbridge we were not prepared for the sheer vastness of this abandoned place, it loomed before us surrounded in razor-sharp wire, like something out of a zombie movie.

IMG_7106

The history of the factory dates back to 1899 starting its life with “CO Wegener” a company which built a cement plant at this location. This was a strategic choice given that the industrial processing of quicklime and cement was carried out in the nearby Rüdersdorf. During World War II the site was then used by the Nazis for the production of synthetic bauxite used in the process of aircraft production. Germany was almost entirely dependent on Hungary and Yugoslavia for bauxite during the war and the British attempted to stop the bauxite trade by sending undercover agents in, however, this did not go to plan. As with many buildings in East Berlin, the Soviets dismantled the plant after the war, then in 1950, it was used to make animal feed and other farming materials.IMG_7097

There are several buildings to explore and this at site you cab climb to dizzying new heights. If you suffer from Vertigo or a fear of heights then this might not be the location for you. Climbing up the exposed concrete stairways to the top of the eight-story-high silo tanks is not for the faint-hearted – especially when there are large holes in the floor that would have you fall straight through to the bottom (not to mention the gap between the stairs and the floor that you have to jump over).IMG_7117

The roofing is quite unstable so I would not recommend walking on it, but if you fancy making across this rickety bridge then be my guest. Just remember if you are on German health insurance you most likely will not be covered…IMG_7107

Items are left in disarray as if there was a swift evacuation, chemical bottles fill rooms and meticulously handwritten documents are scattered throughout the ruins.  The factory has been used for several movies including ‘Enemy at the Gates’ and ‘The Monuments Men’. I can see why – the beauty and epic presence of these buildings is nothing short of cinematic.IMG_7092

Plans to make something out of the location were rejected,  and the thick reinforced concrete and enormous contaminated sites put many companies off furthering these proposals. Now it is just left to nature and the outcasts of society. As with any urban exploration, I urge you to not destroy or vandalise anything, it ruins the experience for others and often makes these places more off limits then they already are due to security. Remeber our credo: take nothing but pictures and leave nothing but footsteps.IMG_7115IMG_7121IMG_7094

 

Disclaimer: I never claimed that I visited this place. Nor did I advise or force anyone to visit this place. Entering such buildings is prohibited and can be punished with high fines or in some countries you may be fined with a prison sentence.

The Hills Have Eyes

An abandoned horror film set sits eerily along a highway through Hollywood’s “door to the desert.”

Wanna check out this place ? Sent a message with your request to Ran Groetjes (FB-Messenger)  and get the GPS-coordinats.

An American-style gas station is waiting for you on the highway out of Ouarzazate (Morocco). It’s not a hallucination; rather it is the set used for the 2006 horror film “The Hills Have Eyes.” It was here, at this gas station, that the film’s protagonists are advised to take a gory, gruesome “shortcut.”

Even for those who aren’t familiar with the movie, the old station is a chilling sight. Supposedly, the eerie movie set looks so real people occasionally mistake it for an actual gas station. Smashed, weathered cars rust outside. Glass bottles glitter in the trees, and creepy puppets peer out from unexpected places.

The gas station sits along the highway that runs through a small commune outside Ouarzazate, a city known as Hollywood’s “door to the desert.” It’s a hotspot for desert-based film sets and on-location shooting.

Unfortunately the “diner” is not accessible, but make sure to take a peek through the window. Old props, like cans of soda and food, glass jars, and a handful of flags, sit undisturbed throughout the space. The dust-coated items make it look like the decrepit diner was abandoned in a hurry.

Trailer the Hills have Eyes (2006)

 

IMG_6758IMG_6757IMG_6760IMG_6696IMG_6703IMG_6712IMG_6739IMG_6734IMG_6713IMG_6723IMG_6719IMG_6715IMG_6741IMG_6743IMG_6747IMG_6748IMG_6750IMG_6742IMG_6698IMG_6726IMG_6727IMG_6699

 

Tourist-o-meter Rating: 1/10. Not many people know this place because it’s far from our beds. But when you are in the area just check it out.
Disclaimer: I never claimed that I visited this place. Nor did I advise or force anyone to visit this place. Entering such buildings is prohibited and can be punished with high fines or in some countries you may be fined with a prison sentence.

 

 

 

Belgrado (blog)

Rauwe schoonheid

Op mijn rondreis door Australië maakte ik kennis met Jonathan en Iva. Een jong Zwitsers/Servisch stel in de bloei van hun leven. Soms heb je maar een paar dagen nodig om er achter te komen dat iets gewoon klikt. Zo ook met deze twee. Op Fraser Island mocht ik al meteen op hun kamer slapen omdat er voor mij anders geen slaapplaats zou zijn. Nu, bijna 4 jaar later werden Angelica en ik uitgenodigd om in Belgrado de 30e verjaardag van Jonathan te vieren samen met hun Zwitserse en Italiaanse vrienden en enkele familieleden van Iva.

Uitzicht over de Sava rivier, op de Brankov brug
Boven Februari 2015 en onder December 2018.
De rest van de genodigden uit Zwitserland, Italie en Nederland

Om eerlijk te zijn moest ik even wennen aan deze stad. Angelica en ik landden pas heel laat in de avond op de luchthaven en deze deed heel oost-Europees aan. Véél politie op de been, oude wc’s, veel beton en kapotte wegen. In principe niets mis mee maar het viel gewoon op. Na een dag kwamen we er achter dat het misschien de moeheid was die ons deze eerste indruk gaf. Nu, overdag zagen we een hele andere stad. Een stad met een urban vibe, waar altijd iets te doen is en met een nachtleven waar je ‘u’ tegen zegt. Achter de soms grauwe gebouwen vonden we de gaafste plekjes. Oude littekens veranderden in hippe barretjes en restaurants. En behalve dat is haar uitstraling zo mooi, haar behulpzame en vriendelijke bewoners, die zo trots vertellen over hun stad. Ze ligt op het kruispunt tussen oost en west en is daardoor boeiend anders. Het beste van twee werelden. Belgrado, fantastico !

Een typisch Servisch banketzaakje met lekkernijen
Uitzicht vanuit rooftopbar Restaurant Caruso

Bijzonder Belgrado

Belgrado is een stad die moeilijk in één woord te vangen is. In twee woorden zou ik wellicht ‘rauwe schoonheid’ zeggen. Het is geen klassieke schoonheid zoals Parijs, maar een stad waar de mooie plekjes zeker te vinden zijn. Misschien kun je het een beetje vergelijken met Berlijn. Het is een stad die leeft, een stad die zich niet anders voor doet dan dat hij is. Zoals de locals er leven, zo leef je mee. Volgens toonaangevende reisbladen zoals de Lonely Planet heeft Belgrado zelfs het beste nachtleven ter wereld maar dat trek ik in twijfel. Voor mij blijft het nachtleven van Berlijn nog altijd op nummer één. Parijs, Barcelona en Londen mogen niet ruiken in de hoek waar Berlijn geplast heeft. In Belgrado is daarentegen wel elke avond een feestje te vinden. Als voormalig Joegoslavië en Oostblokland verwacht je grauwe betonnen flatgebouwen en die zijn er ook. Maar toch is de stad allesbehalve grauw en grijs. Er heerst een fijne en gemoedelijke sfeer, de stad is super groen en staat bol van de groene parken en er zijn prachtige historische bouwwerken. Omdat de stad nog niet heel toeristisch is nemen de locals de tijd om je eens uitgebreid te vertellen over hun stad. Dit hebben Angelica en ik ook gedaan. Zo spraken we heel uitgebreid met de tante van Iva, Olgica en haar 40-jarige zoon Ivan. Niet alleen over de stad maar ook over de oorlog. Vergeet niet dat deze stad in 1999 79 dagen achter elkaar gebombardeerd is door de NAVO. Hierbij vielen 550 doden te betreuren. Ivan heeft in die tijd zijn land verdedigd en hij vertelde me zijn verhaal. Opmerkelijk detail was dat na dag 20 van het bombardement het volk de beschietingen dermate beu was dat men tijdens de bombardementen gewoon de kroeg in dook om de week door te bieren.

Bewogen geschiedenis

Als hoofdstad van het voormalige Joegoslavië is Belgrado een stad met een verhaal. Nog niet zo heel lang geleden, op 10 juni 1999, vielen de laatste bommen in de stad. Ook vandaag de dag is nog te zien dat Belgrado onder vuur lag. Her en der staan ruïnes als stille getuigen van dit verleden. De ruïnes zijn niet opgeruimd of opgeknapt maar staan als een soort van monument in de stad. Na de val van Joegoslavië was Belgrado de hoofdstad van Servië -en Montenegro en nu dus alleen van Servië.

Gebombardeerd gebouw van ministerie van Defensie
Gebombardeerd gebouw van ministerie van Defensie

De Witte Stad

De Witte Stad is de bijnaam van Belgrado. In de stad, bovenop de hoogste heuvel, uitkijkend over het water stond een imposant fort van witte steen. Beligrad betekent ‘wit fort’ of ‘witte stad’. De Serven zelf noemen hun stad Beograd. De karakteristieke witte steen is nog steeds in de stad te vinden. Ook delen van het fort staan nog overeind en kan je bezoeken. Rondom het fort vind je een enorm park met uitzicht op de beide rivieren van de stad.

Top 8 Bezienswaardigheden Belgrado

Wat mag je nou echt niet missen tijdens je tripje Belgrado? Hieronder som ik een aantal must see plekjes op:

The Blue train (Tito’s trein)

Tito’s Blue Train is een luxetrein , ooit gebruikt door Josip Broz Tito , terwijl hij president was van de voormalige Socialistische Federale Republiek Joegoslavië . In deze presidentiële trein reisde hij door Europa. Toen Tito overleed in Slovenië werd hij met deze trein naar Belgrado vervoerd. Langs de gehele route stonden mensen naast de rails te huilen en brachten deze staatsman de laatste groet. De trein wordt nu geëxploiteerd als een toeristische attractie in een hangar van de Servische Spoorwegen. Er is bijna geen toerisme omdat het net even buiten Belgrado ligt. De kaartjes moet je kopen op het centrale busstation in de stad zelf. Ze kosten 2,50 Euro per stuk. Het gemakkelijkste is om een taxi te bestellen. Voor 15 euro brengt de taxichauffeur je heen en terug. Hij blijft dat uurtje dat je in de trein bent gewoon buiten op je wachten.

De eetzaal

Badkamer van president Tito
Hangar waar de trein in staat

House of Flowers

House of Flowers” werd in 1975 gebouwd met werk- en rustplekken van president Josip Broz nabij de woonplaats waar hij woonde. In het centrale deel, naar aanleiding van zijn persoonlijke wens, werd Tito begraven in mei 1980. De naam House of Flowers komt van het feit dat veel bloemen het graf omsingelden totdat het voor het publiek werd gesloten na het uiteenvallen van de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië. Ministerie van defensie (gebombardeerd door NAVO)Het gebouw van het Joegoslavische ministerie van Defensie is een gebouw dat voorheen werd gebruikt door het ministerie van Defensie van Joegoslavië , een regeringsafdeling die verantwoordelijk is voor de verdediging van de Federale Republiek Joegoslavië tegen interne en externe militaire dreigingen. Het werd beschouwd als een meesterwerk van naoorlogse architectuur en werd gebombardeerd en zwaar beschadigd tijdens het NAVO-bombardement op Joegoslavië in 1999. Angelica en ik zagen nu goed wat de gevolgen kunnen zijn van de inslag van enkele bommen.

Tito’s graf
Tito’s vrouw Jovanka’s graf

Belgrado Fort en Kalemegdan Park

Het grootste park in de binnenstad van Belgrado is Kalemegdan Park en hier vind je ook het oude Belgrado Fort. Het park en het Fort zijn gratis toegankelijk en een heerlijke plek om rond te wandelen. Hier bevindt zich een militair museum en buiten staat veel artillerie opgesteld. Niet alleen is het park een fijne oase van rust en groen, maar ook het uitzicht van de heuvel is erg mooi. Je kijkt vanaf hier over de Sava rivier, over de nieuwe stad én ziet een deel van de oude stad. Zeker het ’s avonds heb je een heel mooi uitzicht over de rivier met zijn verlichte bruggen. Locals komen hier graag om te picknicken of gewoon ‘te chillen’. Het Fort is meer dan 2000 jaar oud en op het complex van je overblijfselen van kerken, poorten en torens. Het Fort is ook te bezoeken en huisvest een museum over de geschiedenis van Belgrado. Wij hadden een rondleiding van twee uur geboekt met een hele vriendelijke vrouwelijke gids die ons meenam in de tunnels onder het fort. Na de rondleiding kregen we een wijnproeverijtje met nog twee Duitse meiden.

Uitzicht over de Sava rivier

Oude stadscentrum, Kneza Mihailova

Een boulevard met oude gebouwen, winkels en restaurant. Dit is het kloppende hart van Belgrado. Overdag kan je hier goed winkelen en ’s avonds is het hét uitgaanshart van de stad. Behalve winkels vind je er veel restaurants en cafeetjes. Ook in de zijstraatjes zag het heel gezellig uit. De meeste gebouwen zijn gebouwd in een klassieke art nouveau stijl. Republic Square is het middelpunt van het oude stadscentrum, hier begint of eindigt de Kneza Mihailova. Hier zijn we een aantal malen overheen gewandeld. Ook wordt hier veel gedemonstreerd tegen alles en nog wat. Wat opvalt zijn overal de kleine bakkerijtjes en eetkraampjes waar je allerlei lekkernijen kan kopen voor op de vuist.

St. Sava Kerk

Eén van de meest gefotografeerde bouwwerken van de stad en een icoon voor Belgrado is de St. Sava kerk. Dit is één van de grootste orthodoxe kerken van de hele wereld. De meeste Serviërs zijn orthodox en trots op dit bouwwerk. We zijn hier echter niet binnen geweest omdat men volop aan het werk was.

Wijk Savamala

Savamala is een populaire wijk aan de rivier met oude gebouwen en betonnen pakhuizen. Ooit waren deze betonnen pakhuizen gevuld met goederen bedoeld voor de scheepvaart, maar tegenwoordig een hippe ‘place to be’. De waterkant is een bruisende plek waar je ’s avonds lekker kan eten en borrelen. In de oude pakhuizen zitten nu trendy tentjes die er stuk voor stuk gaaf uit zien. Vanaf de terrassen heb je uitzicht op de voorbijvarende bootjes in de Sava rivier. De zon zie je langzaam zakken achter de nieuwe stad. Onze B&B lag midden in deze wijk. Op zaterdagavond bezochten we “the Hype”, een hippe club waar een chilled sfeertje hing. 

Marcus kerk

De Kerk van de Heilige Marcus een Servisch-orthodoxkerkgebouw in de Servische hoofdstad Belgrado. De kerk is gelegen in het Tašmajdan park, in de buurt van het Servische parlement. 

The National Assembly

Het Huis van de Nationale Assemblee van de Republiek Servië is de zetel van de Nationale Vergadering van Servië . Het gebouw bevindt zich op het Nikola Pašić-plein in het centrum van Belgrado en is een belangrijke en toeristische trekpleister . Tussen de voltooiing ervan in 1936 en 2006 was het de zetel van het parlement van Joegoslavië en het parlement van Servië en Montenegro.

In een oorlog heb je altijd aan twee kanten slachtoffers

Overnachten in Belgrado

Overnachten in de stad is, vergeleken met de Nederlandse prijzen, nog steeds erg goedkoop. Net buiten de binnenstad heb je nóg meer waar voor je geld en het vervoer naar de stad is makkelijk en goedkoop. Wij verbleven in Bed and Breakfast Savamala. De kamers zijn ruim en voorzien van een boxspring. De Kneza Mihailova winkelstraat bereik je in 10 minuutjes te voet. https://www.savamalahotel.rs/

Food Belgrado

Stevige maaltijden en veel vlees. De Servische keuken is typisch oost-Europees: veel vlees en hartig. Het klopt hoor, dat de Serven wel houden van een stevige maaltijd met worst. Zeker de Ćevapčići – worstjes gemaakt van gehakt – zijn een echte aanrader. En probeer ook zeker de saus Ajvar – een smaakmaker van rode paprika en aubergine – die men hier royaal op een boterham met vlees smeert. Maar er is meer! Een verfijnde keuken met mediterraanse maar ook met Turkse invloeden. Hieronder op de foto zie je:Lile punjena stuffed paprika.Pihtije: Is in wezen een concentraat van varkenssoep. In feite is het geen soep die is gemaakt van vlees, maar van varkenspoten of andere delen van het varken, die veel gelatine bevatten.Sarme: betekent opgerold. In dit geval gekruid gehakt gerold in koolbladeren.Prebanac: een bonengerecht.

Advertenties

Tito’s Blue Train

Decades after the death of the communist revolutionary Josip Broz Tito and the fall of Yugoslavia, the Blue Train remains one of the most beloved symbols of a country that no longer exists. 

The Art Deco interior of the train is mostly made of mahogany, pear and walnut wood, according to Serbian Railways, the country’s national railway company. The saloons and hallways are decked out with intricate marquetry, wool carpets, velvet and silk.

The carriages include apartment saloons for Tito and his guests, a “ceremonial” conference room, dining car, a kitchen and sleeping quarters.

The train used to take Yugoslavia’s president-for-life, his wife and their entourage to Brijuni islands in Croatia, Tito’s favourite place in summertime. It was on this train that he hosted important guests from around the world, from Queen Elizabeth II to Haile Selassie, Yasser Arafat, Jawaharlal Nehru… The Blue Train is also remembered for Tito’s last journey, after he passed away on 4 May 1980, when it transported his coffin from Ljubljana to Belgrade.

Oud-Hollands spelverhuur

Wilt U eens een avondje gezellig aan de slag met handmade oud-Hollandse spelen zoals onze grootouders dat vroeger deden ? Voor 37,50 euro huurt U onderstaande vijf behendigheidspelletjes. Neem contact op via 06-13545294 voor een reservering. 

Ran & Angelica

Bibberspel

Probeer met een ring aan een stang het traject af te leggen. In het  traject zitten twee rustpunten. Wedden dat je dit zelfs zonder bier op niet lukt ? Ok dan, een gratis flesje bier voor diegene dit dit wel lukt (wel filmen !).

afmetingen: 42 cm x 20 cm x 73 cm (lxbxh)

Kogelspel 

Probeer de kogel in het achterste doel te krijgen door de stangen uit elkaar te trekken. De helft van de mensen laten de bal al vallen bij het vierde gat. Lukt het jou de bal in het vijfde of zelfs wel het zesde gat te laten vallen ?

afmetingen: 200 cm x 30 cm

Slingerplank

Aan de voorkant zit een knop waarmee je de plank kunt draaien. De bedoeling is om een knikker zover mogelijk naar achter te laten rollen. Ook dit gaat jou niet lukken. Alez, wederom een flesje bier voor wie dit wel lukt (wederom filmen !)

afmetingen: 114 cm x 40 cm

Golfbiljart

Iedere speler stoot 5 ballen met de keu, het is de bedoeling om de ballen in de gaten te schieten. De ballen komen dan terugrollen, in deze sleuven staat de puntentelling vermeld. Wie de meeste punten heeft wint. Krijt op tijd !

afmetingen: 110 cm x 44 cm x 11 cm (lxbxh)

Blaasspel

Probeer het balletje door de sleuf te blazen, tot op de plek waar de meeste punten staan. Blaas je te hard dan rolt het balletje uit de bak. 

lengte: 100 cm

Huurvoorwaarden

Huren bij  oud-Hollandse volksspelen Munstergeleen moet voor beide partijen naar tevredenheid gebeuren. Praat gerust hierover met ons. Wij doen ons best om aan uw wensen tegemoet te komen.

Algemeen

De spelmaterialen zijn eigendom van oud-Hollandse volksspelen Munstergeleen. Om in aanmerking te komen voor materialen uit onze collectie dient men een huurbedrag te betalen. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist oud-Hollandse volksspelen Munstergeleen.

Reserveren / Annuleren

Bij het afhalen van de materialen dient de huurder een handtekening te plaatsen op het huurcontract en zich te legitimeren. Hiermee wordt te kennen gegeven dat de huurder volledig op de hoogte is van de uitleenvoorwaarden en hiermee instemt. In geval van annulering binnen 3 dagen voor afhaaldatum dient 100% betaald te worden. In geval van annulering tot 3 dagen voor de afhaaldatum, wordt 50% in rekening gebracht. De huurder dient bij het afhalen van de spelen contant te betalen.

Tarieven

Huurprijs is zoals vermeld 37,50 euro per dag. Voor meerdere dagen, kan de hoogte van het bedrag worden aangepast.

Afhalen / Terugbrengen*

De huurder dient 2 dagen vooraf contact op te nemen, voor de te bepalen tijd voor het afhalen van de spelen. De huurder dient zich bij het afhalen te legitimeren. De huurder verzorgt zelf het transport van de spelen. Het in- en uitladen van de spelen dient door de huurder te geschieden. Bij het niet afhalen van de spelen op de afgesproken dag en tijd, vervalt het recht op de spelen. Bij het te laat of niet op het afgesproken tijdstip terugbrengen van de spelen betaalt u een boetebedrag van 50% per dag van de totale huurprijs.

Spelen

De huurder is volledig verantwoordelijk voor de gehuurde spelen. Ze dienen in dezelfde staat te worden ingeleverd als waarin men ze heeft ontvangen. Beschadigd en/of verloren geraakt spelmateriaal dient tegen nieuwwaarde/reparatiekosten te worden vergoed. Het dient schoon ingeleverd te worden, indien dit niet het geval is worden schoonmaakkosten á € 20,- per uur in rekening gebracht. De spelen mogen niet aan derden worden uitgeleend. Er kunnen per levering maximaal twee flesjes bier gewonnen worden.

Aansprakelijkheid

oud-Hollandse volksspelen Munstergeleen ervaart geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel ontstane ongevallen en dergelijke, welke kunnen voortvloeien uit het gebruik van de spelen.

Bezorgen

oud-Hollandse volksspelen Munstergeleen kan de spellen bij U thuis brengen voor 15 euro (enkele rit). Dit betreft omgeving Sittard-Geleen.

Phi Phi Islands

The Phi Phi islands are some of the loveliest in Southeast Asia. With a two hour ferryboat ride from Phuket Angelica and I saw these picture postcard islands offer the ultimate tropical getaway. Featuring classic tropical beaches, stunning rock formations and vivid turquoise waters teeming with colourful marine life, it was our paradise perfected. Phi Phi is a group of six islands. The two main islands are Phi Phi Don and Phi Phi Leh. The larger and inhabited Phi Phi Don attracts hundreds of visitors to stay on its lovely shores while the smaller uninhabited Phi Phi Leh hosts stunningly beautiful bays and beaches, including the world-famous Maya Bay, which was the set where The Beach (with Leonardo Di Caprio) was filmed.

Bamboo Island 

Bamboo Island 
Bamboo Island 
Bamboo Island 
Bamboo Island 
Bamboo Island (picture made by Sammy Joan)
Monkey Beach Koh Don
Monkey Beach Koh Don
Koh Yung
Maya Bay Koh Leh
Maya Bay Koh Leh (picture made by Sammy Joan)
Maya Bay Koh Leh
Maya Bay Koh Leh
Maya Bay Koh Leh (Leonardo diCaprio the Beach. Picture made by Andrea David)
Pileh lagoon Koh Leh
Viking cave Koh Leh
View point 2 Koh Don (two seas view !)
Koh Don
Koh Don

Vertigo and Moon bar, Bangkok

C6C66B78-501D-4076-8442-C56B28F4223EThis night we had a reservation in the Vertigo and Moon bar but we had totally overslept. The taxidriver drove us with high speed to this bar, because we did not want to miss out place at the bar. The Banyan Tree is a renown landmark in Bangkok with most TukTuk and taxis using it as a reference point. The Vertigo and Moon Bar on top of the Bangan Tree gave us a stunning view of the city with a variety of cocktails. Angelica chose a Cosmopolitain and I ordered a bottle of beer (of course).7A7184E6-9935-4B41-8F72-ED0248E75703The Vertigo and Moon Bar was worth experiencing and when we return to Bangkok we will try again to get out on that rooftop and drink in beautiful Bangkok by night – even in the rain. Cheers🍺🍹🍸4C0D4BA8-0D6E-494F-B022-E9F1F95E8D9A7C3FFD2C-2C60-4C22-8FFC-B88F300B90E37B7035AC-52DB-4720-A87F-7699FE83D9A63314AA4D-90EA-4671-90E8-6B36F6589EA01EEF87C0-9777-42A0-826C-D042F83BC5F8F65BDA95-C639-4D7E-A2BC-001FA30F78DA