Abandoned World War II Nazi Labor Camp (Schindler’s List)

For English version scroll down

Aangekomen in Krakau, Polen, waar ik  de komende 6 dagen zou verblijven, wist ik dat ik minstens één van die dagen naar het nabijgelegen concentratiekamp Auschwitz zou gaan. Dat was mijn plan. Maar op mijn tweede dag in Kraków, hoorde ik in de kroeg mensen vertellen over een verlaten nazi-werkkamp uit de Tweede Wereldoorlog net buiten het centrum van de stad. Het werkkamp bevond zich in een oude kalksteengroeve die langzaam was vergaan en weer door de natuur werd teruggenomen. Dit verlaten werkkamp diende ook als decor set voor de film Schindler’s list van Steven Spielberg.

In een tijdperk waarin tolerantie weer ter discussie wordt gesteld wilde ik een meer persoonlijke ervaring voelen dan de ervaringen welke ik in mijn leven heb opgedaan bij de toeristische herdenkingsmonumenten en musea. De steengroeve bevindt zich aan de zuidkant van de rivier de Wisla. Laat ik niet moeilijk doen; ik geef jullie gewoon de GPS-coordinaten. Zet je auto op 50.037907 19.953386 en loop dan naar 50.0365 19.9561. Deze cijfertjes gewoon even kopiëren in Google Maps en je mobieltje brengt je naar deze plek. Naar de wc gaan is moeilijker. Hier wandelen dagelijks mensen om hun hond uit te laten dus zo spannend is het niet.

Schermafbeelding 2019-04-12 om 18.08.09.png Toen ik aan kwam regende het pijpenstelen en de sfeer was heel droevig. Daar stond ik dan boven aan de rand van de groeve en keek omlaag naar een plek waar duizenden mensen door uitputting waren gestorven of geëxecuteerd. Los grind onder mijn voeten brak de oorverdovende stilte toen ik de rand verliet. Ik moest me goed vasthouden aan bomen en struiken want het pad liep heel stijl af. In de verte hoorde ik honden blaffen en ik hoopte dat ze goed aangelijnd waren. De Liban-steengroeve in Krakau, Polen, werd in 1873 opgericht als onderdeel van een kalksteen bedrijf, “Liban en Ehrenpreis”, eigendom van twee Joodse industriële families uit Podgórze.

 

Gebouwen en een spoorlijn werden gebouwd met de  kalksteen welke werd opgegraven uit de groeve. Tijdens de Tweede Wereldoorlog van 1942 tot 1944 namen de nazi’s de Liban-steengroeve over en gebruikten gevangenen uit het nabijgelegen dwangarbeidskamp Plaszów om handenarbeid te verrichten in diezelfde steengroeve. De Liban-steengroeve werd pas bekend door Steven Spielberg die deze locatie gebruikte om het Plaszów-werkkamp uit zijn film Schindler’s List na te bootsen. Hij wilde de werkelijke locatie van het Plaszów dwangarbeidskamp niet gebruiken uit respect voor de duizenden gevangenen die op bevel van SS-commandant Amon Goeth in het kamp werden uitgeroeid. Hier stierven ongeveer 8.000 mensen door executie. Spielberg bouwde kazernes, wachttorens, hekpalen gespannen met prikkeldraad en zelfs een pad vol met Joodse replica grafstenen in de verlaten Liban-steengroeve.

Waarschijnlijk koos hij de steengroeve omdat het niet alleen tot de juiste verbeelding sprak met zijn enorme kalkstenen rotspartijen, maar ook vanwege de roestige kalkovens en andere steengroeve-machinerieën die op de plek werden achtergelaten. Het grafsteenpad werd opnieuw gemaakt door Spielberg. De Nazi’s gebruikten in Plaszów echter échte grafstenen van Joodse begraafplaatsen om zodoende de wegen naar het kamp te plaveien zodat de Joodse gevangenen gedwongen werden om over de overblijfselen van hun voorouders te lopen op hun weg van en naar het werk. Dit om de Joden compleet te vernederen. Toen ik over deze grafstenen liep had ik wel meteen een krachtig historisch besef. Ik kreeg een goede indruk van hoe het  geweest moest zijn om gedwongen handenarbeid te verrichten in dit werk kamp waar ontsnappen niet mogelijk was. KrakauSchermafbeelding 2019-04-13 om 15.37.26.png

English version:

Arriving in Krakow, Poland, where I was going to stay for the next 6 days, I knew that I would go to the nearby Auschwitz concentration camp for at least one of those days. That was my plan. But on my second day in Krakow, I heard people talking in the pub about an abandoned Nazi labor camp from World War II just outside the city center. The labor camp was in an old limestone quarry that had slowly decayed and was taken back by nature. This abandoned labor camp also served as a set for the film Schindler’s list of Steven Spielberg. In an era where tolerance is being challenged again, I wanted to feel a more personal experience than the experiences I have had in my life at the tourist memorial monuments and museums. The quarry is located on the south side of the Wisla River but I just give you the GPS coordinates 50.036624, 19.956340.  Just copy in Google Maps and your cell phone will take you to this place.

 

People walk their dogs here every day, so it’s not that mysterious. When I arrived it was raining cats and dogs and the atmosphere was very sad. I stood there at the top of the quarry and looked down at a place where thousands of people had died by exhaustion or been executed . Loose gravel under my feet broke the deafening silence when I left the edge. I had to stick to trees and shrubs because the path was very steep. I heard dogs barking at a certain distance and I kept hoping that they were on a good leash. The Liban quarry in Krakow, Poland, was founded in 1873 as part of a limestone company, “Liban and Ehrenpreis”, owned by two Jewish industrial families from Podgórze. Buildings and a railway line were built with the limestone that was excavated from the quarry. During the Second World War from 1942 to 1944, the Nazis took over the Liban quarry and used prisoners from the nearby Plaszów Forced Labor Camp to do manual labor in the quarry for construction work that took place during wartime. The Liban quarry was only known by Steven Spielberg who used this location to simulate the Plaszów labor camp from his movie Schindler’s List. He did not want to use the actual location of the Plaszów Forced Labor Camp out of respect for the thousands of prisoners who were exterminated in the camp by order of SS commander Amon Goeth. About 8,000 people died here from execution. Spielberg built barracks, watchtowers, fence posts strung with barbed wire, and even a path full of Jewish tombstone replicas in the abandoned Liban quarry. He probably chose the quarry because it appealed to the right imagination not only with his huge limestone rock formations, but also because of the rusty lime kilns and other quarry machines that were left on the site.The tombstone path was recreated by Spielberg. In Plaszów, however, the Nazis used real tombstones from Jewish cemeteries to pave the roads to the camp so that Jewish prisoners were forced to walk over the remains of their ancestors on their way to and from work. This is to completely humiliate the Jews. When I walked over these tombstones I immediately had a strong historical sense. I got a good impression of what it must have been like to do forced manual labor in this work camp where escaping was not possible.

IMG_5015 2
Tombstone path
IMG_5013 2
Tombstone path
IMG_5022 2
Electric fence
IMG_5044 2
Electric fence

 

Advertenties

Abandoned World War II Nazi Labor Camp (Schindler’s List)

For English version scroll down

Aangekomen in Krakau, Polen, waar ik  de komende 6 dagen zou verblijven, wist ik dat ik minstens één van die dagen naar het nabijgelegen concentratiekamp Auschwitz zou gaan. Dat was mijn plan. Maar op mijn tweede dag in Kraków, hoorde ik in de kroeg mensen vertellen over een verlaten nazi-werkkamp uit de Tweede Wereldoorlog net buiten het centrum van de stad. Het werkkamp bevond zich in een oude kalksteengroeve die langzaam was vergaan en weer door de natuur werd teruggenomen. Dit verlaten werkkamp diende ook als decor set voor de film Schindler’s list van Steven Spielberg.

In een tijdperk waarin tolerantie weer ter discussie wordt gesteld wilde ik een meer persoonlijke ervaring voelen dan de ervaringen welke ik in mijn leven heb opgedaan bij de toeristische herdenkingsmonumenten en musea. De steengroeve bevindt zich aan de zuidkant van de rivier de Wisla. Laat ik niet moeilijk doen; ik geef jullie gewoon de GPS-coordinaten. Zet je auto op 50.037907 19.953386 en loop dan naar 50.0365 19.9561. Deze cijfertjes gewoon even kopiëren in Google Maps en je mobieltje brengt je naar deze plek. Naar de wc gaan is moeilijker. Hier wandelen dagelijks mensen om hun hond uit te laten dus zo spannend is het niet.

Schermafbeelding 2019-04-12 om 18.08.09.png Toen ik aan kwam regende het pijpenstelen en de sfeer was heel droevig. Daar stond ik dan boven aan de rand van de groeve en keek omlaag naar een plek waar duizenden mensen door uitputting waren gestorven of geëxecuteerd. Los grind onder mijn voeten brak de oorverdovende stilte toen ik de rand verliet. Ik moest me goed vasthouden aan bomen en struiken want het pad liep heel stijl af. In de verte hoorde ik honden blaffen en ik hoopte dat ze goed aangelijnd waren. De Liban-steengroeve in Krakau, Polen, werd in 1873 opgericht als onderdeel van een kalksteen bedrijf, “Liban en Ehrenpreis”, eigendom van twee Joodse industriële families uit Podgórze.

Gebouwen en een spoorlijn werden gebouwd met de  kalksteen welke werd opgegraven uit de groeve. Tijdens de Tweede Wereldoorlog van 1942 tot 1944 namen de nazi’s de Liban-steengroeve over en gebruikten gevangenen uit het nabijgelegen dwangarbeidskamp Plaszów om handenarbeid te verrichten in diezelfde steengroeve. De Liban-steengroeve werd pas bekend door Steven Spielberg die deze locatie gebruikte om het Plaszów-werkkamp uit zijn film Schindler’s List na te bootsen. Hij wilde de werkelijke locatie van het Plaszów dwangarbeidskamp niet gebruiken uit respect voor de duizenden gevangenen die op bevel van SS-commandant Amon Goeth in het kamp werden uitgeroeid. Hier stierven ongeveer 8.000 mensen door executie.

Spielberg bouwde kazernes, wachttorens, hekpalen gespannen met prikkeldraad en zelfs een pad vol met Joodse replica grafstenen in de verlaten Liban-steengroeve. Waarschijnlijk koos hij de steengroeve omdat het niet alleen tot de juiste verbeelding sprak met zijn enorme kalkstenen rotspartijen, maar ook vanwege de roestige kalkovens en andere steengroeve-machinerieën die op de plek werden achtergelaten. Het grafsteenpad werd opnieuw gemaakt door Spielberg. De Nazi’s gebruikten in Plaszów echter échte grafstenen van Joodse begraafplaatsen om zodoende de wegen naar het kamp te plaveien zodat de Joodse gevangenen gedwongen werden om over de overblijfselen van hun voorouders te lopen op hun weg van en naar het werk. Dit om de Joden compleet te vernederen. Toen ik over deze grafstenen liep had ik wel meteen een krachtig historisch besef. Ik kreeg een goede indruk van hoe het  geweest moest zijn om gedwongen handenarbeid te verrichten in dit werk kamp waar ontsnappen niet mogelijk was. KrakauSchermafbeelding 2019-04-13 om 15.37.26.png

English version:

Arriving in Krakow, Poland, where I was going to stay for the next 6 days, I knew that I would go to the nearby Auschwitz concentration camp for at least one of those days. That was my plan. But on my second day in Krakow, I heard people talking in the pub about an abandoned Nazi labor camp from World War II just outside the city center. The labor camp was in an old limestone quarry that had slowly decayed and was taken back by nature. This abandoned labor camp also served as a set for the film Schindler’s list of Steven Spielberg. In an era where tolerance is being challenged again, I wanted to feel a more personal experience than the experiences I have had in my life at the tourist memorial monuments and museums. The quarry is located on the south side of the Wisla River but I just give you the GPS coordinates 50.036624, 19.956340.  Just copy in Google Maps and your cell phone will take you to this place.

People walk their dogs here every day, so it’s not that mysterious. When I arrived it was raining cats and dogs and the atmosphere was very sad. I stood there at the top of the quarry and looked down at a place where thousands of people had died by exhaustion or been executed . Loose gravel under my feet broke the deafening silence when I left the edge. I had to stick to trees and shrubs because the path was very steep. I heard dogs barking at a certain distance and I kept hoping that they were on a good leash. The Liban quarry in Krakow, Poland, was founded in 1873 as part of a limestone company, “Liban and Ehrenpreis”, owned by two Jewish industrial families from Podgórze. Buildings and a railway line were built with the limestone that was excavated from the quarry. During the Second World War from 1942 to 1944, the Nazis took over the Liban quarry and used prisoners from the nearby Plaszów Forced Labor Camp to do manual labor in the quarry for construction work that took place during wartime. The Liban quarry was only known by Steven Spielberg who used this location to simulate the Plaszów labor camp from his movie Schindler’s List. He did not want to use the actual location of the Plaszów Forced Labor Camp out of respect for the thousands of prisoners who were exterminated in the camp by order of SS commander Amon Goeth. About 8,000 people died here from execution. Spielberg built barracks, watchtowers, fence posts strung with barbed wire, and even a path full of Jewish tombstone replicas in the abandoned Liban quarry. He probably chose the quarry because it appealed to the right imagination not only with his huge limestone rock formations, but also because of the rusty lime kilns and other quarry machines that were left on the site.The tombstone path was recreated by Spielberg. In Plaszów, however, the Nazis used real tombstones from Jewish cemeteries to pave the roads to the camp so that Jewish prisoners were forced to walk over the remains of their ancestors on their way to and from work. This is to completely humiliate the Jews. When I walked over these tombstones I immediately had a strong historical sense. I got a good impression of what it must have been like to do forced manual labor in this work camp where escaping was not possible.

IMG_5015 2
Tombstone path
IMG_5013 2
Tombstone path
IMG_5022 2
Electric fence
IMG_5044 2
Electric fence

 

Eating a sheep-head (Namibia)

Namibian cuisine consists of plenty of meat. Street food isn’t big in Windhoek, but you can grab traditional Kapana (grilled meat) all over the city. Local fare can be found at Xwama Cultural Village. Xwama is situated in the heart of Windhoek’s most diverse and lively township- Katutura.  The restaurant has an ethnic decoration that takes you back to the African roots at the same time having rich African and Namibian flavors nourishing your Body and Soul. This is the place I tried the sheep head. Unfortunately, the sheep’s head does not offer much meat. In fact, only the cheeks can be eaten. I did not try the brains because I was afraid to make too much mess if I would break the skull. I also did not eat the tongue because it stank. Watch the video below:

IMG_3593IMG_3588IMG_3589IMG_3595IMG_3587

Ecuador (zombie ants and zombie spiders)

Zombieworld (Amazone,Ecuador 2016)

For English: scroll down.

De zombie-mier. Hij bestaat. Een waar verhaal. Tijdens de nachtelijke junglewandeling dichtbij de lodge aan het pikzwarte meer wees onze gids plotsklaps op een schimmel, een paddestoel (Ophiocordycepsaustralis). Naast de paddestoel lag een reusachtige dode mier met een soort antenne welke tevoorschijn kwam uit zijn hersenpan. Aan het uiteinde bevond zich een felrode knop. De mier was vorige week overleden kon de gids vaststellen. Daarna begon zijn verhaal over de zombie-mier. De betreffende paddestoel is één van de meest intelligente levensvormen binnen het Amazone-gebied. Nu niet beginnen te lachen maar even doorlezen. Misschien moet je eerst even onderstaand filmpje kijken zodat je overtuigd bent van het bestaan van de zombie-mier, want ik heb hem gezien !

Schermafbeelding 2019-02-01 om 18.07.35.png
Infected Zombie Ant with a antenna emerging from his brain


Om het voortbestaan van de soort veilig te stellen dient de paddestoel zich te vermeerderen. Maar zonder zichtvermogen en zonder armpjes of beentjes wordt dat moeilijk. Dus zocht de natuur zijn weg en ontwikkelde hij een sterk stukje overlevingstactiek.

IMG_0967.jpeg
Me during the nightwalk in primary forrest Amazone

Deze schimmelparasieten kunnen het gedrag van mieren manipuleren door hen te injecteren met bioactieve stoffen. Zo leerde hij eerst de mieren te onderscheiden. Zoals jullie weten werken mieren in groepjes. Zo heb je de werkers, de soldaten maar ook de verkenners en de koningin. IMG_0923.jpegDe verkenners doorzoeken de omgeving en zodra ze iets lekkers gevonden hebben blaast een of andere opperverkenner bij wijze van op een fluitje en de werkers slepen het lekkers op huis aan. De paddestoel echter heeft een gigantisch reukvermogen. Hij kan op basis van dit reukvermogen onderscheid maken tussen een verkenner (altijd een ander geurtje omdat hij op veel plekjes komt) en een soldatenmier (blijft dichtbij de hut).IMG_0898.jpeg Als hij bij een verkenner een geur waarneemt van bijvoorbeeld een gevallen blad van een boom waarvan hij denkt dat zijn toekomstige nazaten daar een goede voedingsbodem aan hebben, dan maakt hij zich ineens aantrekkelijk voor de mieren. De opperverkenner eet de paddestoel op en zo komt de parasiet in het lichaam van de mier.

IMG_0958.jpeg
Tarantula

Binnen enkele dagen vindt deze parasiet zijn weg naar de hersenen van de opperverkennermier. Na een week neemt de parasiet het bewustzijn van de mier over. De mier wordt een zombie. Hij doet alleen nog maar dingen welke de parasiet hem “influistert”. De opperverkenner geeft opdracht om al die lekkere bladeren van 100 meter verderop te versjouwen naar de omgeving waar de paddestoel staat.

IMG_0988.jpeg
Tarantula

Binnen een week wordt hier één lopend buffet gevormd welke in de weken hierna dienst doet als voedingsbodem voor de kleine paddestoelen die nog “geboren” moeten worden. Tijdens die week groeit een antenne met rode knop uit het lichaam van de mier. Als de paddestoel vindt dat er genoeg bladeren liggen geeft hij opdracht aan de opperverkenner om een boom in te klimmen.

IMG_0914.jpeg
Banana spider (very poisonous)

Boven in de boom gekomen krijgt de oppermier het bevel om zich omlaag te storten. Tijdens zijn val scheurt de rode knop open en worden alle sporen die zich in de rode knop bevinden over een groot gebied verspreid. Weken later zie je dus ook dat de paddestoelen zich over een gebied verspreid hebben. De voortplanting is een feit. Zo hebben je vele soorten paddestoelen die dit creepy truukje uithalen. De één bij een mier , de ander bij bijvoorbeeld een spin. Wanneer zijn wij aan de beurt ?

 

IMG_0908.jpeg
Infected zombie Tarantula

Jullie kunnen het nog eens nalezen op:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ophiocordyceps

https://www.scientificamerican.com/article/fungus-makes-zombie-ants/

English version:

The Zombie ant. He exists. A true story. During the nocturnal jungle walk near the lodge on the pitch-black lake our guide suddenly pointed to a fungus, a mushroom (Ophiocordycepsaustralis). Beside the mushroom there was a giant dead ant with a kind of antenna that emerged from his brain. At the end there was a bright red button. The ant was deceased last week so the guide could determine . After that his story about the zombie ant started. The type of fungus is one of the most intelligent life forms within the Amazon region. Now do not start laughing but just keep on reading. Maybe you should first watch the video below so that you are convinced of the existence of the zombie ant, because I’ve seen it!

IMG_0948.jpeg
Banana spider


To ensure the survival of the species, the mushroom needs to multiply. But without vision and without arms or legs that would be very hard. So nature founds its way and developed a strong piece of survival tactics.IMG_3912.jpg These fungal parasites can manipulate the behavior of ants by injecting them with bioactive substances. In this way he first learned to distinguish the ants. As you know, ants work in groups. So you have the workers, the soldiers but also the scouts and the queen.

IMG_0912.jpeg
Baby Cayman

The scouts search the area and as soon as they have found something tasty, one of the chief scouts blows a whistle and the workers drag the goodies to their homes. However, the mushroom has a gigantic sense of smell. Based on this sense of smell, he can distinguish between a scout (always a different scent because he comes in many places) and a soldier ant (stays close to the hut).

IMG_0952.jpeg
Infected zombie spider

When he perceives a scent from a scout, for example of a fallen leaf of a tree that he thinks his future offspring have a good breeding ground for, he suddenly makes himself attractive to the ants. The scout eats the mushroom and the parasite enters the ant’s body. Within a few days, this parasite finds its way to the brain of the scout. After a week the parasite takes over the consciousness of the ant.

IMG_0936.jpeg
Infected zombie spider

The ant becomes a zombie. He only does things that the parasite “whispers” to him. The infected scout orders the other healthy ants to bring all those tasty leaves 100 meters further away to the environment where the mushroom has his habitat. Within a week, a single buffet is arranged  which in the following weeks serves as a breeding ground for the small mushrooms that have yet to be “born”. During that week an antenna with red bud grows out of the body of the ant (scroll up to the first picture).

 

IMG_1173.jpeg
Baby python

If the mushroom thinks that there are enough leaves, he orders the scout to climb a tree. When he gets to the top of the tree, the infected ant gets the order to plunge down. During its fall, the red button will tear open and all traces in the red button will spread over a large area.IMG_0945.jpeg Weeks later you also see that the mushrooms have spread over that same area. Reproduction is a fact. So you have many kinds of mushrooms that this creepy trick. Some with an ant, some with a spider or a bird. When it’s our time to be infected ?You can read it again at:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ophiocordycepshttps://www.scientificamerican.com/article/fungus-makes-zombie-ants/IMG_1166.jpeg

 

 


	

Ghosttown Kolmanskop

Kolmanskop is a ghosttown in the southwest of Namibia.  In Namibia you can not escape the German colonial history of the country. Everywhere in the country you can still find typical German konditoreien where they speak to you in perfect German. The German settlers settled in Kolmanskop when precious diamonds were found here in 1908. A German got his advice from his doctor this year to look for fresh sea air. That would be better for his asthma.B88D8C9B-D016-4568-B8E1-54C709B5AC72.jpeg He moved months later to German south-west Africa (now Namibia). He was put to work at the track and had to keep 20 km of rails free of sand. This track runs through the dunes and the wind ensures that the sand comes on the rails. 56B6FE17-CFFB-447B-B493-4591063F04BA.jpeg During such a swipe action he saw some sparkle on his shovel. When he looked closer, it turned out to be a diamond. Together with a partner he bought a piece of land and started digging. Bingo! The diamond rush had begun. 41C4EC55-26CA-4CB1-8796-C77A3F5F1293.jpegHe founded a village; Kolmanskop. In the heyday the village housed more than 700 families. When the diamond price fell at the end of the first world war, an exodus followed and soon the last inhabitants left. A ghost town was born. ADD0569A-4EDB-447E-9B18-AC2EAB8FE270.jpegThe swinging doors of the historic casino give Kolmanskop a ghostly appearance. If you close your eyes and you look back 100 years in time you see the horses galloping through the long shopping street, you see people dancing in the dance hall, people wanting to gamble in the casino and seductive looking whores behind the window.62585EEE-EEB6-4B94-A056-DDC620BA970F.jpeg But now the hot desert sand blows straight into the houses through the once beautiful main street. We moved from house to house. There was even a hospital. 1B9C73B0-CB0F-43C4-9FBB-D21CCE6E0A14.jpegEverywhere masses of sand behind the doors. Above the doorpost was written who had lived in the house: the doctor, the dentist, the baker, the butcher, etc. 1D4FF55E-0319-4190-B6C1-4F2FA5A71D0C304DB365-67EF-4ACB-9EA0-28F051446F7FI even found an old bottle that contained Vaseline in those times. It said: Chesebrouch New York. After doing some research on the internet, the bottle originally came from 1920. Cheers ! This is amazing !  After Pripjat, Chernobyl, this is the coolest ghosttown I have ever been to.

3F47EF78-65DE-4428-9654-E329CACE13A7.jpeg

Ghosttower of Bangkok

Een kleine wolkenkrabber van 49 verdiepingen hoog die, naarmate je hoger komt, er steeds meer vervallen uitziet.CE5DC088-ABC9-4357-9667-897E3226F9E9Je stapt de laatste treden van de lange klim omhoog en staat plotseling in de open lucht met een fantastisch uitzicht over heel Bangkok, 360 graden om je heen. Deels door de klim en deels door de hoogte klopt je hart in je keel en besef je dat je op een randje staat, met recht voor je een diepte van 185 meter. Ik heb ze niet allemaal geteld maar de eerste verdieping had 16 trappen. In totaal dus 785 trappen geklommen (Snowworld zijn er 508).68C055AC-CA04-4C5A-B80A-E080780FD1BEC640092D-3122-49E7-820B-F945CE3E8B1CToen we naast de toren stonden werden we al gewaarschuwd door een man en een vrouw. “Don’t go inside ! Too dangerous“. Tevens was het gehele gebouw omgeven met stevig hekwerk. Overal stonden borden met de waarschuwing dat we vervolgd zouden worden als we de toren zouden beklimmen.7FB459D8-C11C-4106-9452-F211837568D228925489-22DD-4F80-9C09-92B781042129Big deal. We gingen naar binnen. De twee mannen van de bewakingsdienst waren ons echter niet welgezind. Zelfs ons aanbod om te betalen bleek aan dovemansoren gericht. Toen Angelica op dat moment moest gapen sprongen twee knoopjes los van haar bloesje. Ze vlogen richting de twee bewakers en die openden daarop niet alleen hun ogen van genot maar ook de zwaar metalen toegangsdeur naar het trappenhuis van het gebouw. Welkom in de Ghosttower van Bangkok….”

In 2014 heeft een Zweedse toerist zelfmoord gepleegd door zichzelf op te hangen in deze toren. De persoon in kwestie is pas na een paar weken gevonden, dus dat geeft wel aan hoe verlaten dit gebouw is. Ter nagedachtenis heeft men op de 36e verdieping een kruis in een berg zand gestoken. 9DD3CF0D-80DE-4297-9B54-73B6B2552E78De Thai geloven in geesten en zeggen dat het er spookt. Vandaar ook de naam ‘Ghost Tower’. Tegenwoordig hebben steeds meer mensen de Ghost Tower op hun planning staan, maar dat neemt niet weg dat het nog steeds gevaarlijk is: ontzettend veel gaten in de vloer, beton wat afbrokkelt en diepe liftschachten.B9AC29CD-89B8-4074-995F-A15C73D11C468F5D7B64-D353-4349-A5EA-B0E73A3CC829De klim van 49 verdiepingen kost aardig wat energie, zeker met temperaturen van boven de 30 graden! Met knalrode koppen stonden we boven op het dak uit te blazen. Maar de beloning was er: wat een uitzicht. BA112CF5-BA4F-4643-B3E6-1A4758A89B7F222352F1-4ED1-43CB-958B-407F48CF806FA5401B61-F83B-45A6-8307-4DDB4B87574AC929D603-60C0-4939-BFED-3B7AB69E059AOh ja, twee freestylers hebben hier ooit een filmpje opgenomen welke viraal is gegaan. Niet voor zwakke magen ! 

https://youtu.be/XYUxHhF0LZk

F77A7E49-1033-49DD-A91C-140743AB2AE7EAAC7348-23E1-4739-B13C-67F9638DBC2E8A6D0542-99BF-4162-B60A-B87851FA40C9A2FA8493-2904-4DB6-BA8F-E622A3CA04DE

Chernobyl.Pripyat, an atomic ghost town

My niece Verena and I had been curious for years what it would be like to go to Chernobyl. We both love photography and Urban Exploring. Let’s face it: there is no better place to perform this hobby than in Chernobyl. For people who were born after 1990: in Chernobyl a nuclear disaster took place on 26 April 1986.IMG_2026.JPG_MG_9910Schermafbeelding 2018-10-03 om 19.10.50

IMG_1503
My friend Ben Murphy from Sydney, Australia

I was just 14 years old at the time but I can still remember that day. We were not allowed to eat leafy vegetables anymore, so we only ate canned food. Nobody knew what was going on. Even the European governments did not know what to do._MG_9816 The Netherlands never had to deal with a radiation disaster of this magnitude and were therefore not well prepared for its approach. So it had to be improvised quickly on all kinds of levels. The RIVM was called in to measure any increased radioactivity and to make dose estimates._MG_9923 On 2 May the radioactive cloud came over the Netherlands and the RIVM indeed measured increased radioactivity in the air. With rain on 3 and 4 May, many radioactive particles came on the ground. The greatest risk to health was contamination of milk and agricultural products in the Netherlands and imported contaminated food, such as mushrooms, especially from Eastern Europe. This situation would last for weeks ….._MG_9776While the world is dealing with present conflicts, one point on the planet stands in a great silence. Glancing at its shivering lonesome as a result of the Chernobyl Disaster, the town of Pripyat is not-suggesting what might happen once again but proving mother’s nature unlimited ability to disarm every leading human chaotic results._MG_9703This Chernobyl/Pripyat photograph serie made by Verena (www.derdetage.nl) tells the story of a once beautiful town that was founded in 1970 as the ninth nuclear city of the soviet union, and had to evacuate its 50.000 inhabitants in within 36 hours after the accident._MG_9790 Indeed, the public building interior photographs reflects Pripyat’s horrors; but there’s also a catch for the town has become a subject for natures occupation, a reclaim. And so, starting from the yellow circles peeled behind the regretting gym hall walls, getting to the tango-dancing hospital lamps, to the never-finished broken-chess play, we find ourselves seeking for a decent inhale of oxygen (which we might, somehow, find while looking at the pile of gas masks shining below gravy books)._MG_9859 Hold up to that feeling, because you might get a clue of what comes around while exposed the abandoned basketball court._MG_9805 The serie shows a modern fairytale you won’t hear in the news; its fascinating point of view grips the lens from a wider scene, where Ukraine and Russia each and together has their conflicts, to a minimized spot; to a place where as the last photograph comes in the play trees grow through broken windows and grass pushes up through the cracks in rest.IMG_2027.JPGIMG_1493.JPGIMG_1548.JPGIMG_1552.JPGIMG_1563.JPGIMG_1562.JPGIMG_1546.JPGIMG_1561.JPGIMG_6587.JPGIMG_1543.JPGIMG_1559.JPGIMG_1557.JPG